__________________________________________________________________________________________________________________________

NEKA OD OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA

Pravo na život

Pravo na život je elementarno pravo svakog čovjeka, koje se priznaje u svim modernim ustavima država svijeta i međunarodnim pravnim dokumentima.

Zabrana mučenja

Niko ne smije biti mučen, niti smije biti podvrgnut nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, ma koliko situacija u državi bila teška.

Pravo na pošteno suđenje

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima ili krivičnoj odgovornosti ima pravo na pošteno suđenje i nepristrasno dijeljenje pravde.

Sloboda vjeroispovjesti

Svi imaju pravo na slobodan izbor religije i na slobodno mijenjanje svojih religijskih uvjerenja u skladu sa sopstvenim filosofskim i moralnim nazorima.

Sloboda izražavanja

Svako ima pravo da posjeduje sopstveno mišljenje, da slobodno izražava svoje stavove, da prima i saopštava informacije bez miješanja nekog od organa javne vlasti.

Zabrana diskriminacije

Niko ne smije biti diskriminisan ili stavljen u nepovoljniji položaj zbog svog etničkog porijekla, rase, pola, seksualne orijentacije, vjeroispovjesti…

PODJELITE:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
fxvgfasd

Centar za mir i ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava. Centar smo osnovali sa vizijom da ćemo u okviru njega moći dati svoj doprinos izgradnji temelja modernog demokratskog društva. U takvom društvu građani su jednaki pred zakonom a diskriminacija je iščezla. U njemu se ljudskim pravima pridaje posebna pažnja dok se ona poštuju na svakom koraku.

© 2018 Centar za mir i ljudska prava. Izrada i održavanje